Våre betingelser/avtale

 1. Salgsbetingelser
 2. Betaling, sikkerhet og personvern.

1. Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren.
Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med
en ordrebekreftelse. For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer i utgangspunktet
kun i Norge.

Dersom du er usikker på lovverk, er forbrukerkjøp regulerti:

 • forbrukerkjøpsloven – http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20020621-034.html
 • angrerettloven – http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/
 • markedsføringsloven
 • personopplysningsloven – http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
 • e-handelsloven – http://www.lovdata.no/all/nl-20030523-035.html
 • kredittkjøpsloven

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

i.) Parter

Selger:
Amoraz ll AS
Hellandsvegen 276
4330 Ålgård
Org.nr.: 913762150

post@amoraz.no

– blir i det følgende også benevnt ”selger”, ”selgers”, «oss», «vi».

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt
«du», «deg», «din», ”kjøper”, ”kjøpers” eller «ditt».

ii.) Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, utgjør kjøpsprosessen
følgende elementer (rekkefølge kan avvike avhengig av salgskanal):

 • Produktliste
 • Handlekurven
 • Eventuell registrering
 • Kontroll og bekreftelse av bestillingen
 • Oppgjørsform og kontroll
 • Utsendelse og mottak av ordrebekreftelse
 • Utsendt kvittering og eventuell forsendelsesinformasjon

iii.) Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er
forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring
m.v. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din
bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å
forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling. Du vil få en kvittering ved forsendelse av varer.

iv.) Opplysninger gitt i nettbutikken

Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold
til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising.
Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i
nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud
med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

v.) Priser

Alle priser er inkludert m.v.a. – frakt kommer i tillegg (ved leveranser i Norge – evt. tillegg for
Svalbard, ta særskilt kontakt pr. epost), merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for
kjøpet vil fremkomme før bestilling.

vi.) Betaling

Kjøpesummen gjøres opp med bank- eller kredittkort i vår betalingsløsning i nettbutikken. Ved bruk
av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har
reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil
fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å
kansellere bestillingen.

vii.) Levering og forsinkelse

Forsendelse/levering – produktene sendes uten ugrunnet opphold til den adresse som er oppgitt av
deg ved bestilling. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du eller en
representant for deg har fått produktene i besittelse – direkte til din adresse, eller ved henting hos
postkontor/transportør e.l. Du plikter uten unødig opphold å avhente varer du har fått varsel om er
kommet til postkontor/transportør nær deg. Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt,
ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du kan i
slike tilfeller i tillegg bli belastet et gebyr på kr. 100,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt
etter Postens satser. Opprinnelig frakt krediteres ikke.
Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du
benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.
Forsinkelse: Avhengig av forsinkelsens lengde/mangelfull varsling om forsinkelse – kan du, om dette
ikke skyldes deg eller forhold på din side – etter omstendighetene kreve omlevering, kreve erstatning
eller heve avtalen.

viii.) Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, har du så snart som mulig plikt til å sjekke at leveransen er i
samsvar med ordrebekreftelsen, og om produktene har feil eller mangler. Mindre og ubetydelige
skader på emballasje, som ikke forringer produktets kvalitet, virkning og/eller holdbarhet, eller
reduserer kvantum regnes normalt ikke som feil/mangler.
ix.) Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du
etter omstendighetene uten unødig opphold kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag,
erstatning eller at kjøpet heves. Ved eventuell utsendelse av nytt (erstatnings) produkt skal vi dekke
fraktkostnader. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Varer som er skadet etter
sending med posten, må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler
av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du
oppdaget feilen eller mangelen. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. xi.

x.) Garanti

Våre garantibestemmelser vil være iht. forbrukerkjøpsloven for vår type varer (hudpleieprodukter/
kosmetikk).

xi.) Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager
etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Melding om dette gjøres ved
bruk av Angrerettskjema, dette kan lastes ned fra våre nettsider – men kan også gjøres på annen
måte pr. post eller elektronisk (epost). Mer informasjon om angreretten finner du i eget punkt på
menyen på selgers nettside. Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det
du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader
må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen. Tilbakebetaling skal finne sted snarest
mulig, uten unødig opphold.
Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at
du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt eventuell forsegling på produkter til personlig pleie og
liknende.

xii.) Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter
denne avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at
selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Les mer om
personvernregler her.

xiii.) Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og
omkostninger er betalt i sin helhet.

xiv.) Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe
saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for
domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du
bor.

xv.) Forbehold i.f.m. salg

Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre
nettsider eller markedsføring.

2. Betaling, sikkerhet og personvern

Her finner du viktig informasjon om betaling og personvern.

i.) Betaling

Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker
sikkerhetsstandarden til Visa/Master Card/PayPal/ViaBill e.l. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik
at ingen kan se din kortinformasjon – heller ikke vi.

ii.) Personvern og sikkerhet

Du må oppgi nødvendig personalia som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha
tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Du kan bli bedt om å
registrere deg. Når du har registrert deg er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle.
Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved
neste handel. Dine personalia blir under ingen omstendighet gjort tilgjengelig for andre. Les mer om
personvernregler her: amoraz.no/personvern/

Detaljer som kortopplysninger og passord blir kryptert og oppbevart så lenge det er hensiktsmessig
for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.